شرایط عضویت:
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت دارا بودن شرایط زیر می توانند به عضویت  این انجمن صنفی با درجات متفاوت درآیند:

اعضای درجه 1 :

1- ثبت شرکت حقوقی

2- دارا بودن حداقل یک قرارداد با اپراتورهای اصلی

3- داشتن تاییدیه نرم افزار

4- دارا بودن حداقل 2 مجوز از مجوزهای : انفورماتیک ، نظام صنفی ، ارشاد و صنف کامپیوتر

5- دارا بودن کد اقتصادی ، شناسه ملی و گواهی ارزش افزوده

6- دارا بودن سابقه 3 ساله فعالیت از تاریخ اولین قرارداد با اپراتور

7- دارا بودن حداقل تعداد 10 نفر پرسنل بر اساس لیست بیمه

8- دارا بودن پشتیبانی تلفنی ، تیکت و آنلاین

9- پرداخت حق عضویت به مقدار 5,000,000 ريال

اعضای درجه 2 :

1- دارا بودن حداقل یک مجوز از مجوزهای : انفورماتیک ، نظام صنفی ، ارشاد و صنف کامپیوتر

2- دارا بودن کد اقتصادی ، شناسه ملی و گواهی ارزش افزوده

3- دارا بودن قرارداد با یکی از اعضای درجه 1 انجمن و یا یک اپراتور

4- دارا بودن پشتیبانی تلفنی

5- دارا بودن سابقه 1 سال فعالیت از تاریخ اولین قرارداد با اعضای درجه 1 یا اپراتور

6- دارا بودن حداقل 3 پرسنل بر اساس لیست بیمه

7- پرداخت پرداخت حق عضویت به مقدار 3,000,000 ريال

اعضای درجه 3 :

1- دارا بودن حداقل یک مجوز از مجوزهای : انفورماتیک ، نظام صنفی ، ارشاد و صنف کامپیوتر

2- دارا بودن قرارداد با یکی از اعضای انجمن

3- پرداخت حق عضویت به مقدار 1,000,000 ريال