• به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مصوب آبان ماه 89 هیأت وزیران و سایر مدارک ارسالی، انجمن صنفی کارفرمایان سامانه های پیام کوتاه در تاریخ 11394/3/18 به شماره ثبت 421-3/2-32 در این اداره کل ثبت گردیده است
  • انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرسان انجمن صنفی  به ترتیب به مدت 3و1 سال انتخاب و سمت اعضا هیأت مدیره آن در جلسه مورخ 1394/04/19 تعیین شد
  • برابر با ماده 19 اساس نامه انجمن و صورتجلسه هیأت مدیره، کلیه اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهد آور با امضای مشترک رییس هیأت مدیره یا خزانه داری و نایب رییس هیأت مدیره همراه با مهر انجمن معتبر خواهد بود.