امروزه پیام کوتاه به عنوان یک مفهوم شناخته شده در بین افراد جامعه مطرح می گردد. این سرویس با توجه به هزینه و نوع ارتباط آن با مخاطب از استقبال چشمگیری در چند سال اخیر برخوردار شده است. شرکت ها، سازمانها و افراد حقیقی و حقوقی به منظور اطلاع رسانی و تبلیغات از این بستر ارتباطی  استفاده می نمایند.
حجم رویکرد استفاده از پیام کوتاه به عنوان ابزار اطلاع رسانی و تبلیغات موجب گردید تا شرکت هایی با پیش زمینه دانش IT قدم به عرصه خدمت رسانی در این حوزه گذارند. خدماتی که با استفاده از سیستم پیام کوتاه ، مدیریت کسب و کار و ارتباط با مشتریان را بیش از پیش سهل و ممکن می سازد.
 به استناد ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در اجرای آیین نامه انجمن های صنفی و کانون های مربوط ، به منظور حفظ حقوق و منابع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان این حوزه که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز باشد، این انجمن صنفی تشکیل گردید.