به استناد ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در اجرای آیین نامه انجمن های صنفی و کانون های مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز باشد، این انجمن صنفی تشکیل می گردد.

وظابف اساسی و عام انجمن صنفی:
1- کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن.
2- جمع آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویتها
3- برنامه ریزی برای تامین نیازهای صنفی، آموزش، توسعه و گسترش فعالیت ها
4- کوشش در ارتقای بهره وری منابع و ظرفیت تولید، انتقال نوآوری تکنولوژیک.
5- سعی در بهبود کیفیت تولید یا بررسی ، شناخت و استقرار روشهای نوین کنترل کیفیت.
6- کوشش برای هماهنگی در امور آموزش، ارتقای مهارت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز، همکاری با وزارت تعاون کار و رفاه احتماعی و سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط برای انجام آموزش مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار.
7- انجام تحقیقات لازم و ارایه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرحهای مربوط به قوانین کار و تامین احتماعی ومسایل رفاهی و حقوق قانونی کار فرمایان به مراجع ذیربط.و....