• 1
  • 2
  • 3

تیتر

اطلاعیه

ثبت انتخابات انجمن صنفی کارفرمایان سامانه های پیام کوتاه
به اسنتاد ماده 131 کار و آیین مصوب إان ماه 89 هیأت وزیران و سایر مدارک ارسالی، انجمن صنفی کارفرمایان سامانه های پیام کوتاه در تاریخ 1394/03/18 به شماره ثبت 32-3/2-421 در این اداره کل ثبت گردیده است، اسامی اعضای اصلی و علی البدل هیأت مدیره و بازرسان انجمن صنفی که در مجمع عمومی موسس مورخ 1394/03/18به ترتیب  به مدت 3و1 سال انتخاب و سمت اعضای هیأت مدیره آن در جلسه هیأت مدیره مورخ 1394/04/19 تعیین شده اند .